C C C C A+ A A- X

Правна помощ

ПРАВНА ПОМОЩ. ВИДОВЕ.

        Редът и условията за предоставяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции са регламентирани в Закона за правната помощ. Целта закона е да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване на ефективна правна помощ, която се осъществява от адвокати и се финансира от държавата.

Видовете правна помощ са:

- консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело, включително консултация по глава пета "а".

- подготовка на документи за завеждане на дело;

- процесуално представителство;

- представителство при задържане по чл.72, ал.1 от ЗМВР, по чл. 16а от ЗМ и по чл. 124б, ал. 1 от ЗДА“НС“.

          Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети. Националното бюро за правна помощ води Национален регистър на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища. Регистърът е публичен и се публикува в Интернет.

           Адвокатът, който осъществява правна помощ, няма право да получава от доверителя или от подзащитния си възнаграждение и средства за покриване на разходи. Възнаграждението на адвоката и разноските по водене на делото са изцяло финансирани от държавата. Заплащането на предоставената правна помощ се извършва от НБПП.

         КОГА И НА КОГО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВНА ПОМОЩ?

          Правна помощ се предоставя само на физически лица, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за правна помощ. Правна помощ, изразяваща се в правна консултация или подготовка на документи за завеждане на дело се предоставя на следните категории лица:

          - лица, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи предвидено в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Съгласно този правилник право на месечна социална помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по- нисък от определен диференциран минимален доход, а основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.

         - лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги,

         - приемни семейства или на семейства на роднини или близки, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.

         - пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

         - лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, както и чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка или настанени в дом за временно настаняване.

         Правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство се предоставя в случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство или заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

         По наказателни дела преценката, че заподозреният, обвиняемият, уличеният или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на установеното имуществено състояние на лицето по конкретното дело.

         По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

- доходите на лицето или семейството;

- имущественото състояние, удостоверено с декларация;

- семейното положение;

- здравословното състояние;

- трудовата заетост;

- възрастта и

- други констатирани обстоятелства.

         В Закона за правната помощ е предвидена специална процедура за предоставяне на правна помощ при неотложни случаи само по наказателни дела, но не и по граждански и административни дела. Законът предвижда,че в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство и на задържания в случаите по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи се определя дежурен адвокат, ако обвиняемият, уличеният, заподозреният или задържаният сам не си е упълномощил защитник.

          Искането за определяне на дежурен адвокат в предвидените от закона неотложни случаи се прави от органа, ръководещ процесуалните действия, до адвокатския съвет, писмено или по телефона, не по-късно от три часа преди определения за съответното производство час. Органът, ръководещ процесуалните действия, незабавно след задържането разяснява на задържания правото на дежурен адвокат и уведомява адвокатския съвет за необходимостта от назначаване на адвокатска защита.

          В тези случаи секретарят на адвокатския съвет определя адвокат от Националния регистър за правна помощ, който е дал съгласие да бъде включен в списъка на дежурните адвокати. Избраният от списъка адвокат веднага пристъпва към изпълнение на задълженията си по правната помощ, като продължава да осъществява правната помощ във всички стадии на процеса.

         НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.

         При подаването на молба за правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство, българските граждани следва да представят:

-  декларация за материално и гражданско състояние ;

- доказателства за размера на получаваното трудово възнаграждение или доходи от друга дейност по занятие, осъществявана от лицето и от членовете на неговото семейство

- документи, удостоверяващи наличието на заболявания или инвалидност, ако лицето страда от такива

- други документи, удостоверяващи посочените в молбата за правна помощ обстоятелства.

         При молба за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в правна консултация или подготовка на документи за завеждане на дело, българските граждани  представят и доказателства, че са от категорията на лицата по чл.21 т. и т.2 от Закона за правната помощ, а именно един от следните три вида документи:

         - заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на месечна социална помощ, а в случай, че лицето не е упражнило правото си за получаване на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, то представя пред НБПП удостоверение, издадено от директора на дирекция "Социално подпомагане", че отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи

        - решение на съда за настаняване на дете в приемно семейство

        - документ, удостоверяващ настаняването в специализирана институция за предоставяне на социални услуги.

        В случаите, когато правната помощ се изразява в правна консултация или в подготовка на документи за завеждане на дело, решението за предоставяне на правна помощ се взема от председателя на Националното бюро за правна помощ . В тези случаи молбата за предоставяне на правна помощ се подава до Националното бюро за правна помощ.

        КЪДЕ ТРЯБВА ДА ПОДАМ МОЯТА МОЛБА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ?

        В случаите, когато правната помощ се изразява в процесуално представителство или в представителство при задържане по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, решението за предоставяне на правна помощ се взема от органа, който ръководи процесуалните действия и лицето следва да отправи искането си до него.

        По граждански,  административни, наказателни дела това ще бъде съда, пред който е образувано делото. Лицето, което желае да му бъде предоставена правна помощ, състояща се в процесуално представителство следва подаде молба в писмена форма до съда, пред който делото е висящо, към която следва да приложи документите, посочени по-горе.

       В случаите, когато правната помощ се изразява в правна консултация или в подготовка на документи за завеждане на дело, решението за предоставяне на правна помощ се взема от председателя на Националното бюро за правна помощ . В тези случаи молбата за предоставяне на правна помощ се подава до Националното бюро за правна помощ, към която следва да приложи документите, посочени по-горе. 

       Правната помощ се състои само в осигуряване на безплатна адвокатска защита.

       Ако страната в процеса не разполага с достатъчно средства да заплати дължимите такси и разноски в производството, може да подаде молба за освобождаване от такси и разноски до съда, пред който делото е висящо. При уважаване на молбата, разноските се покриват бюджета на съда.

      Допълнителна информация за българската система за правна помощ може да бъде получена от Националното бюро за правна помощ.

Бланки
При образувано дело:
                                                                                                                  

Молба за правна помощ до съда по образувано дело
Декларация за материално и гражданско състояние 

Искане за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ

Преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело:

Заявление за предоставяне на правна помощ по реда на чл. 21, т. 1 и т. 2 от ЗПП
Декларация за ползване на служебна защита
 

       Служителите на съда могат да Ви насочат за документите, които са Ви необходими за предоставяне на правна помощ, от къде можете да се снабдите с тези документи, пред кого да подадете молбата си за правна помощ, в зависимост от случая.

        Информация за предоставяне на безплатна правна помощ можете да получите и от Адвокатската колегия  - Смолян: гр. Смолян, бул.България № 16, тел./факс 0301/65661; e-mail:  ak_smolyan@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация